Hetty Jelsma coaching is eigendom van Hetty Jelsma Eijer en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78089115. De praktijk is gevestigd aan de
Tijnjeweg 40, 8457EL Gersloot.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die ik aanbied, inclusief voorbereidende werkzaamheden. Na instemming met deze algemene voorwaarden kan de
dienstverlening beginnen.

Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade als gevolg van mijn dienstverlening, tenzij er aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld van mijn
kant. Eventuele aansprakelijkheid van Hetty Jelsma coaching is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat je betaald hebt voor mijn dienstverlening.

Keuzes en beslissingen die je neemt voor jezelf en/of jouw kind(eren) zijn altijd je eigen verantwoordelijkheid. Behaalde resultaten zijn afhankelijk van jouw inzet en daarmee jouw
eigen verantwoordelijkheid. Ik geef hier dan ook geen garantie op. Natuurlijk mag je van mij wel een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik al mijn kennis,
ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten in mijn dienstverlening aan jou.

Voor begeleiding en coaching van kinderen en jongeren tot 18 jaar moeten beide ouders tekenen voor toestemming. Dit mag eventueel digitaal. Wanneer slechts één ouder tekent,
verklaart deze daarmee expliciet toestemming te hebben van de andere ouder.

Voor cursussen, workshops en groepen kun je je tot vier weken van tevoren kosteloos afmelden. Bij afmelden tussen vier en twee weken van tevoren betaal je 50% van de kosten.
Bij afmelden binnen twee weken betaal je de volledige kosten. In overleg is het uiteraard wel mogelijk om iemand anders deel te laten nemen.

Soms kan het zijn dat de samenwerking niet lekker loopt. Dit zal ik met je bespreken, waarna ik kan besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer je regelmatig
gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. Jij mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Je betaalt alle genoten sessies en bent verder tot
niks verplicht.

De coaching


Je kunt je kind en/of jezelf aanmelden via het aanmeldformulier onderaan deze pagina . jongeren kunnen ook zichzelf aanmelden.
Verwijzing door een huisarts, Centrum Jeugd & Gezin of school is niet noodzakelijk .

De coaching wordt niet vergoed door de verzekering.

We stemmen vooraf af of we eerst met jou/jullie als ouder(s) jullie hulpvraag onderzoeken, of dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van je kind plaatsvindt. Afgezien daarvan werk
ik in principe altijd tegelijk met ouder(s) en kind. Dit betekent dat je in basis als ouder(s) aanwezig bent tijdens de coaching. Samen ontdekken we wat voor jullie situatie het beste
werkt en waarmee je je kind thuis verder kunt helpen.

Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is en of een nieuwe afspraak wenselijk is.

Als andere hulp beter aansluit op de vraag van jou of je kind, zal ik mijn best doen om jullie door te verwijzen naar een gekwalificeerde hulpverlener of instantie.

Je mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. Je bent zelf verantwoordelijk voor
het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die je neemt voor jezelf en je kind zijn altijd je eigen verantwoordelijkheid. U bent zelf verantwoordelijk voor het
behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

Van de gesprekken wordt geen verslag gemaakt. Uiteraard staat het u vrij tijdens het gesprek zelf aantekeningen te maken of na afloop een foto te maken van hetgeen opgeschreven is.

Ik ben geen gesprekspartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteun ik jou en je kind in het
voorbereiden van gesprekken met derden.


De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van jou en/of jouw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie,
gebiedsteam, school, veilig thuis). Dit wordt altijd eerst met jou besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Klachtenregeling

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan wenden we ons tot een onafhankelijke mediator en delen we de kosten die dit met zich meedraagt.

Tarieven, betaling en annuleren, aparte subgroep Coaching: het tarief voor coaching is €60 per sessie, vrij gesteld van btw.
De sessie duurt 50 á 60 minuten en vindt plaats in mijn praktijk in Gersloot.
Ik leer leren in groepsvorm is €195 inclusief werkboek ter waarde van €32.50, vrijgesteld van btw.
Weerbaar communiceren voor pubers in groepsvorm is €150, vrijgesteld van btw.
*Wordt de training individueel aangeboden, dan gelden de tarieven van een individueel gesprek (á €
60,00 per uur). Exclusief werkboek ter waarde van €32,50.
Je wordt verzocht de kosten meteen na de sessie te voldoen. Je kunt dit doen door een tikkie/betaalverzoek o.i.d.
Annuleren kan kosteloos tot 24- uur voor de sessie: daarna wordt het volledige sessie-tarief inrekening gebracht.
Kort telefonisch en mail contact zijn inbegrepen. Voor zaken die meer tijd kosten maken we eenn ieuwe afspraak.

Contactgegevens
Hetty Jelsma-Eijer
Tijnjeweg 40
8457EL Gersloot
Telefoonnummer: 06-36341605
E-mail: Info@hettyjelsmacoaching.nl
KVK nummer:78089115
BTW nummer:NL003286014B83
Rekeningnummer:NL73KNAB0403511704